Investigador i els tribunals de justícia.

La investigació privada realitzada per detectius es una activitat professional encaminada a la consecució d’informació i de proves, el fi dels quals es saber la veritat.

Juicio

La professió de detectiu privat es troba regulada a Espanya per la Llei de Seguretat Privada 23 / 1992, del 30 de Juliol, i per al reglament que la desenvolupa, Real Decret 2364 / 1994 i la Ordre del ministeri de Justícia i Interior del 7 de Juliol de 1995.

En la Llei de Enjudiciament Civil, la figura del detectiu privat és senyalada d’una forma diferent als diversos perits o testimonis, i diu en l’article 265: “ Els informes elaborats per professionals legalment habilitats (detectius privats) sobre fets rellevants en que aquells recolzen les seves pròpies pretensions. Sobre aquests fets, si no fossin reconeguts com certs, es practicarà prova testimonial”. Y en l’article 382 senyala: “No procedirà la tatxa del testimoni per raó d’interès de l’assumpte quan l’informa s’hagués elaborat per encàrrec d’una de les parts”.

D’aquests articles es dedueix que els detectius privats en territori espanyol tenen un àmbit d’actuació definit i lícit, conforme a la legislació que els regula, essent la seva activitat exclusiva i excloent. Exclusiva perquè només pot ser executada per detectius privats habilitats per el Ministeri d’Interior. Excloent perquè cap persona en falta de la corresponent habilitació professional pot executar les funcions pròpies del detectiu privat.

La informació aconseguida en el curs de la investigació es reflexa en un informe conjuntament amb les proves obtingudes (de vídeo, fotogràfiques, grafològiques, documentals, etc.), que plasmen el resultat del treball realitzat.

Investigator Detectius, amb la Llicència nacional número 254, concedida per al Ministeri d’Interior, ratifica i testifica davant dels Tribunals i estaments oficials com a medi de prova.


Arrendaments urbans

Tant l’administrador de finques com l’advocat poden actuar contra els arrendataris sempre que es cometi una infracció en la present Llei d’Arrendaments Urbans. Aquesta Llei i el propi contracte de lloguer determinen i acoten les condicions a les quals l’arrendament està subjectat, quedant definits els deures i obligacions d’ambdós parts.

edificio

En el cas dels desfasats lloguers de renta antics que segueixen vigents i de la gran quantitat de contractes indefinits que existeixen encara en la actualitat, les situacions que detallem a continuació poden ser motiu per a actualitzar o concloure un contracte.

  • Sotsarrendaments
  • Subrogacions
  • Dedicació de la finca a fins no estipulats en el contracte
  • Duplicitat de domicili
  • Cessions i traspassos no consentits
  • Determinació de rentes

Si l’arrendador es determina a fingir la necessitat de recuperar l’ús de la seva finca que té llogada al arrendatari, Investigator Detectius es centrarà en la comprovació de les situacions anteriorment esmentades per a demostrar quina és la situació real.